آدمهای عاقل همیشه از این مساله آگاهی داشته اند. تو میتوانی همین حالا سری به بابلیان کهن بزنی. آنان همیشه این قانون را میشناخته اند. این برگزیده ای از گروهی کوچک از مردم است.

تمدن کهن بایکی از بابلی ها و شکوفایی عظیم انها توسط محققان به صورت مستند درآمده است. آنها بابت خلق باغهای معلق بابل، یکی از عجایب هفتگانه ی دنیا ، شهرت دارند. این جماعت از طریق درک و به کارگیری قوانین کائنات یک یاز ثروتمند ترین نژادها در تاریخ بشر بودند.

باب پراکتر:

خیال میکنیم ، به چه دلیل است که فقط یک درصد جمعیت دنیا ، نود و شش درصد از تمام پولهای دنیا را به دست می آورند و آنها را در اختیار دارند؟ خیال میکنی این تصادفی است؟ نه . به این شیوه طرح ریزی شده است. آنها چیزی را درک کرده اند . آنها به راز پی برده اند و حالا این راز به تو هم معرفی میشود.

افرادی که ثروت را به سوی خود کشانده اند، آگاهانه یا ناآگاهانه از راز استفاده کرده اند. آنها فقط فکر وفور نعمت و ثروت را در سر می پرورانند و اجازه نمیدهند که هیچگونه فکر متناقضی در ذهنشان ریشه بدواند . افکار غالب آنها ، فقط مربوط به ثروت است. بجز مساله ی ثروت ، چیزی دیگر در سر آنها نیست.

خواه از این قضیه آگاه باشند یا نه، فکر غلبه بر ثروت موجود در ذهن آنها است که ثروت را برایشان به ارمغان می آورد. در واقع قانون جذب مشغول به کار است.

نمونه ای که میتوانم مثال بزنم ثروتمندان دور و بر خودمان است.

اگر حتا زمانی ورشکست هم شدند دوباره توانستند به ثروتی هنگفت برسند، چرا؟

ذهن آنها حول و حوش ثروت میگشت.